نظام صنفی کشاورزی

با اقدام و هماهنگی گروه استانداردسازی مشاغل دفتر امور تشکل های کشاورزی در سال ۱۳۹۶، تعداد ۴۳ عنوان شغل در بخش منابع طبیعی کشور و ۵ عنوان شغل در بخش باغبانی شناسایی و کدگذاری شد.


به گزارش پایگاه اطلاع رسانی تشکل ها و نظام صنفی کشاورزی، دفتر امور تشکل های کشاورزی با همکاری دفتر ترویج و مشارکت های مردمی سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور و معاونت باغبانی وزارت جهاد کشاورزی در راستای شناسایی، طبقه بندی و کدگذاری مشاغل بخش کشاورزی در کارگروه تخصصی، بعد از برگزاری جلسات متعدد کارشناسی و مدیریتی با دفاتر تخصصی سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور و معاونت باغبانی، اقدام به شناسایی، کدگذاری و اصلاح ۴۳ عنوان شغل در بخش منابع طبیعی و ۵ عنوان شغل در بخش باغبانی نمود. همچنین تعدادی از عناوین شغلی نیز در بخش زراعت اصلاح گردید.

بدیهی است صدور پروانه فعالیت جدید از سال ۱۳۹۶ بر مبنای این فهرست می بایست انجام پذیرد. همچنین عناوین شغلی قبلی از جدول مشاغل منابع طبیعی حذف و عناوین جدید جایگزین می شود.

بر این اساس، تعداد عناوین شغلی تاکنون شناسایی، طبقه بندی و کدگذاری شده در حوزه های مختلف کشاورزی و منابع طبیعی تا خرداد ماه ۱۳۹۶ شامل تعداد ۳۱۳ شغل می باشد.