جلسه با رئیس سازمان

تشکیل جلسه نظام صنفی کارهای کشاورزی استان کردستان

جلسه نظام صنفی کارهای کشاورزی استان کردستان با حضور حسن نژاد رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان، معاونین و مدیران سازمان و مسئولین دادگستری و منابع طبیعی و بانک کشاورزی و تأمین اجتماعی و مدیر و معاون فنی بازرگانی سازمان استان و اعضاء هیئت مدیره نظام صنفی استان در محل سالن جلسات سازمان جهاد کشاورزی استان برگزار گردید. شهسواری مدیر تعاون روستایی استان اهداف نظام صنفی و اقدامات انجام شده را برای حاضرین تشریح و اعلام آمادگی نمود سازمان با استفاده امکانات موجود سازمان و شبکه آماده همکاری با این نظام نوپا خواهد بود و از ادارات و سازمان­های ذیربط خواستار کمک و مساعدت و به رسمیت شناختن جایگاه این نظام شد و در ادامۀ جلسه اعضاء نظام صنفی موارد ذیل مطرح گردید.

1- اهداف نظام صنفی کارهای کشاورزی کمک به ادارات و سازمان­ها می­باشد نه مخالفت

2- به رسمیت شناختن پروانه بهره­برداران بخش کشاورزی و امور دام ... توسط ادارات و سازمانها

3- اجراء ماده 100 در رابطه با قانون تأمین اجتماعی

4- شرکت اعضاء نظام صنفی در جلسات استانی و شهرستانی و شورای اداری

5- تبلیغات از طریق جراید و رسانه های محلی و صدا و سیما خواستار شدید

6- ارزش پروانه های نظام صنفی توسط سازمان نظام مهندسی تأییدگردد

7- حذف امورات موازی بخش دولتی و خصوصی

حسن نژاد ضمن ابراز خرسندی از دیدار با نماینده کشاورزان و باغداران ( اعضاء نظام صنفی ) ضمن اعلام همکاری و ابلاغ به ادارات و فرمانداریهای و مدیریتها و سازمانهای تابعه جهت حمایت و واگذاری وظایف تصدی گری سازمان جهاد کشاورزی ؛ پیگیری اجراء ماده 100 تأمین اجتماعی از طریق وزارت جهاد کشاورزی و سازمان مرکزی و نظام صنفی مرکز و کارگروه های تخصصی جهت صدور و میزان ارزش پروانه نظام صنفی تشکیل شود.