ضرورت عضویت اعضای تعاونی ها در نظام صنفی کشاورزی

در تاریخ 96/6/7 در سازمان تعاون روستایی شهرستان بانه جلسه ای در راستای عضویت اعضای تعاونی های تاب شبکه تعاون روستایی در نضام صنفی کشاورزی با حضور ریاست محترم سازمان تعاون روستایی جناب آقای مهندس هیوا مجیدآذر و مسئول امور تشکل ها جناب آقای شاهرخ گلی، عبداله فرجی رئیس نظام صنفی کشاورزی، ناصرصالحی مدیرعامل تعاونی مرغداری، مدیرعامی زنبورداران جلسه ای در سازمان تعاون روستایی برگزار گردید.

ابتدا جناب آقای مجیدآذر در مورد ابلاغ و ضرورت عضویت تعاونی ها در ن.ص.ک بیاناتی ایراد فرمود و سپس عبداله فرجی درمورد اهداف و سیاست ها و نحوه عضویت و مزایای عضویت و بهرمندی اعضا از معافیت سهم بیمه کارفرمایی و دریافت پروانه فعالیت توضیحات لازم را ارائه دادند.

در خاتمه مقرر گردید که جلسه ای با حضور مدیریت جهاد و مسئولین زیربط جهت تشویق و ترغیب و مشارکت اعضای تعاونی ها و نحوه تبلیغ و توجیه و فراخوان اقدام عملی صورت پذیرد.