اعضای هیئت مدیره نظام صنفی کشاورزی شهرستان بانه:

نام و نام خانوادگی                    سمت                                       شماره تماس

عبداله فرجی                      رئیس هیئت مدیره                     09183752529

رحمان قادری                     نایب رئیس هیئت مدیره               09181762209

عزیز فرجی                         خزانه دار                                     09189741853

طیب عزیزی                         عضو                                            09188742711

ابراهیم قادری                    بازرس                                        09183756508