تعرفه های برق با پروانه معتبر نظام صنفی

نامه اداره برق استان مركزی جهت استفاده از تعرفه هاي برق با پروانه معتبر نظام صنفی