رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس : هر شخص و دستگاهی نظام صنفی کشاورزی را قبول نداشته باشد با آن برخورد میشود

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس : هر شخص و دستگاهی نظام صنفی کشاورزی را قبول نداشته باشد با آن برخورد میشود
نشست مشترک رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی با مدیر کل دفتر امور تشکل­های کشاورزی سازمان مرکزی تعاون روستایی، رئیس، نایب رئیس و خزانه دار نظام صنفی کشاورزی کشور برگزار شد.

به گزارشسامانه اطلاع رسانی نظام صنفی کشاورزی ایران، در این جلسه ابتدا گزارشی از وضعیت موجود نظام های صنفی کشاورزی ارائه شد. در ادامه، خواسته های نظام های صنفی کشاورزی همچون لحاظ موضوع منابع مالی مربوط به بیمه کارفرمایی نظام های صنفی در قانون بودجه 92 و غیره که مجلس شورای اسلامی می تواند در تصویب آن موثر باشد مطرح و نیز قدردانی نظام صنفی کشور از اهتمام و پیگیری های نمایندگان در طرح انتزاع وظایف و اختیارات بخش کشاورزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت و الحاق آن به وزارت جهاد کشاورزی از سوی موسی رهنمایی رئیس نظام صنفی کشاورزی کشور، احمدی پور نایب رئیس و زارع خزانه دار نظام صنفی کشاورزی کشوربهعباسعلی رجایی رییس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی مطرح گردید.