تکالیف مالیاتی نظامهای صنفی کشاورزی از سوی سازمان امور مالیاتی کشور

لام تکالیف مالیاتی نظامهای صنفی کشاورزی از سوی سازمان امور مالیاتی کشورمدیرکل دفتر تشخیص و حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، پیرو مکاتبات متعدد سازمان مرکزی تعاون روستایی از دی ماه سال 1391 و توضیحات ارائه شده در جلسه مشترک 26/4/92 مدیرکل دفتر امور تشکلها و مدیر حسابرسی سازمان مرکزی تعاون روستایی در محل دفتر تشخیص و حسابرسی مالیاتی، نامه ای در خصوص تکالیف مالیاتی نظامهای صنفی کشاورزی صادر نمود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی کشاورزی ایران، در این نامه به شماره 8057/232/ص مورخ 31/4/92 به امضای محمد تقی پاکدامن چنین آمده است:

1-کلیه نظامهای صنفی کشاورزی که بر اساس قوانین و مقررات نظام صنفی کشاورزی دارای شخصیت حقوقی می باشند، مکلفند همانند سایر اشخاص حقوقی موضوع قانون تجارت از جمله اشخاص موضوع ماده 584 قانون اخیرالذکر، نسبت به تحریر و ثبت وقایع و رویدادهای مالی خود در دفاتر روزنامه و کل موضوع قانون تجارت اقدام نمایند.

2-  با توجه به تکلیف قانونی برای نگهداری دفاتر روزنامه و کل موضوع قانون تجارت، اداره کل ثبت شرکتها مسئول ثبت و پلمپ دفاتر مذکور می باشند.

3-  برای ارسال اظهارنامه مالیاتی بصورت الکترونیکی لازم است پس از تشکیل پرونده در اداره امور مالیاتی ضمن مراجعه به سامانه ثبت نام اشخاص حقوقی www.tax.gov.irمراحل پیش ثبت نام را انجام و کد رهگیری دریافت تا امکان ارسال اظهارنامه مالیاتی از طریق کد رهگیری و شناسه حقوقی فراهم گردد. ضمنا در اجرای مقررات تبصره 2 ماده 199 قانون برنامه پنجم توسعه و همچنین آیین نامه اجرایی موضوع تبصره 3 ماده 139 قانون مالیاتهای مستقیم، عدم تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر قانونی موجب محرومیت از معافیتهای مقرر از جمله بند(ی) ماده 139 قانون مالیاتهای مستقیم خواهد شد.

انتظار می رود و پیشنهاد می شود که از سوی نظام صنفی کشاورزی کشور نیز تعاملاتی با سازمان امور مالیاتی کشور به منظور رفع مسائل و مشکلات نظامهای صنفی در موضوع پلمپ دفاتر و ارائه اظهارنامه مالیاتی انجام بپذیرد تا مشکلات نظامها در این موارد به حداقل ممکن برسد.