ابلاغ معتبر بودن پروانه‌های فعالیت نظام‌های صنفی کشاورزی کشور از سوی وزیر جهاد کشاورزی به وزرا و روسای سازمانها

ابلاغ معتبر بودن پروانه‌های فعالیت نظام‌های صنفی کشاورزی کشور از سوی وزیر جهاد کشاورزی به وزرا و روسای سازمانهاوزیر جهاد کشاورزیطی نامه ای به وزرا و روسای سازمان ها موضوع معتبر بودن پروانه‌های فعالیت صادر شده توسط نظام‌های صنفی کشاورزی را ابلاغ نمود.

به گزارش ایانا و سامانه اطلاع رسانی نظام صنفی کشاورزی ایران،دکترصادقخلیلیاندرایننامهبهشماره 27752/020 مورخ 1/9/91 بارونوشتبهسیدنظامالدینسجادیرئیسهیاتمدیرهومدیرعاملسازمانمرکزیتعاونروستاییایرانوسیدموسیرهنماییرئیسنظامصنفیکشاورزی کشور، خطاب به وزیران: نیرو، نفت، فرهنگ و ارشاد اسلامی، امور اقتصادی و دارایی، علوم ،تحقیقات و فناوری، راه و شهرسازی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همچنین روسای سازمانهای: حفاظت محیط زیست،امور مالیاتی، ثبت اسناد و املاک کشور، استاندارد، اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران اعلام داشت که پروانه‌های فعالیت صادر شده توسط نظام‌های صنفی کشاورزی کشور به‌عنوان مدرك معتبر شغلی مورد تأیید بوده و می‌تواند در موارد لزوم مورد استناد قرار گیرد.

گفتنی است پیش از این نیز وزیر جهاد کشاورزی، موضوع معتبر بودن پروانه‌های فعالیت صادر شده توسط نظام‌های صنفی کشاورزی کشور را طی نامه ای به وزرای کشور، صنعت، معدن و تجارت، تعاون، كار و رفاه اجتماعی، دادگستری و روسای بانك هایمركزیوكشاورزیوهمچنینسازمانتأمیناجتماعیابلاغنمودهبود.