نامه وزیر دادگستری


                                                     


مساله معرفی قاضی برای هیات های بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اعضای نظام های صنفی کشاورزی طی ملاقات روز هجدهم فروردین ماه جاری رئیس نظام صنفی کشاورزی کشور با وزیر دادگستری مورد پیگیری قرار گرفت.

به گزارش سامانه اطلاع رسانی نظام صنفی کشاورزی ایران، موسی رهنمایی رئیس نظام صنفی کشاورزی کشور با بیان این مطلب گفت: این جلسه پیرو اجرایی نمودن ماده 32 و 35 فصل هشتم آیین نامه اجرایی نظام صنفی كشاورزی و مکاتبه سیدمرتضی بختیاری وزیر دادگستری کشور با حجت الاسلام رئیسی معاون رئیس قوه قضاییه مبنی بر عضویت روسای دادگستری شهرستان ها در هیات بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اعضای نظام صنفی کشاورزی تشکیل شد.

گفتنی است هیات تجدید نظر سه عضو دارد که شامل رییس دادگستری یا نماینده وی، مدیر جهاد کشاورزی یا نماینده وی و نماینده نظام صنفی کشاورزی است. هیات بدوی نیز شامل نماینده جهاد کشاورزی، نماینده دادگستری به حکم رئیس قوه قضاییه و نماینده نظام صنفی کشاورزی است که ضمن رسیدگی دقیق تر به هر پرونده متخلف یا شاکیان می توانند حدود قانونی را با نظر قوه قضایی اجرا کنند و اجرای حکم آن جنبه قانونی دارد.