معافیت سهم بیمه کارفرمای کارگاه های کشاورزی نظام صنفی

بموجب بند 92 قانون بودجه 1392 کل کشور : کارگاه‌های کشاورزی مشمول نظام صنفی کشاورزان از پرداخت سهم بیمه معاف هستند

با تمدید بند 100 قانون بودجه 1390 و به موجب بند 91 قانون بودجه 1392 کل کشور، تمامی کارگاه های کشاورزی مشمول نظام صنفی کشاورزان، در شمول قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند قرار می گیرند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی کشاورزی ایران، در بند 91 قانون بودجه 92 کل کشور چنین آمده است: کارگاههای کشاورزی مشمول نظام صنفی کشاورزان، در شمول قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند مصوب 16/12/1361 و اصلاحات بعدی آن است. آیین‌نامه اجرای قانون مذکور توسط وزارت جهاد کشاورزی و صندوق تأمین اجتماعی به تصویب رسید.