حمايت و برنامه ريزي دولت تضمين كننده سود گندم كاران

حمايت و برنامه ريزي دولت تضمين كننده سود گندم كاران

سنندج –درحاليكه با اجراي قانون هدفمندي يارانه ها،خدماتي كه دولت به كشاورزان ارايه ميداد، قطع شد، اما نرخ پايين خريد تضميني گندم از سوي دولت، گلايه گندمكاران كردستان را در بدنبال داشت.

گرچه گندم كاران از كمي نرخ تعيين شده خريد تضميني گندم با وجود افزايش قيمت نهادهاي كشاورزي ناراضي هستند، اما پرداخت به موقع بهاي گندم خريداري شده از كشاورزان و مابه التفاوت افزايش قيمت آنها در دولت تدبير و اميد، رضايت آنها را بدنبال داشت.
مديركل غله و بازرگاني كردستان مي گويد: كردستان تنها استاني است كه توانست ۱۰۰ درصد رقمي را كه براي خريد گندم از كشاورزان پيش بيني كرده بود، خريداري كند.
جمال صالحي با بيان اينكه پيش بيني كرده بوديم ۵۲۵ هزار تن گندم از كشاورزان كردستان خريداري كنيم گفت: تمامي اين مقدار خريداري شد و كردستان هيچ گونه مشكلي در زمينه ذخيره سازي گندم ندارد.
وي در رابطه با نارضايتي كشاورزان از قيمت تعيين شده براي خريد گندم اظهاركرد: مشكل اصلي نه در تعيين قيمت، بلكه در عملكرد پايين توليد محصول در هر هكتار است، و كشاورزان بايد توليد را افزايش دهند.
مدير امور زراعت جهاد كشاورزي كردستان در رابطه با عملكرد پايين توليد گندم در هر هكتار، توپ را به زمين كشاورزان مي اندازد و نبود مديريت درست آنها را عامل به صرفه نبودن توليد گندم در استان مي داند.
ابراهيم مولودي مي گويد: آنچه را كه جهاد كشاورزي از دستش برآمده انجام داده ، و بقيه امور به همت خود كشاورز بستگي دارد.
به گفته وي اگر كشاورزان احساس مسووليت كنند و با كشت به موقع، رعايت اصول عمليات زراعي، استفاده از بذر مناسب، رعايت زمان كود دهي و سم پاشي، مديريت لازم را داشته باشند، بهره وري افزايش مي يابد.
مولودي با اشاره به اينكه ۳۰ سال است كه در كردستان با سن گندم مبارزه مي شود گفت: اگر كشاورزي هنوز به اين مشكل اهميتي ندهد و محصولش با آفت سن آلوده شود، نتيجه، بي توجهي آن كشاورز است.
وي افزود: ما توصيه هاي لازم را در اين باره، از طريق صدا و سيماي استان كه پوششي گسترده دارد به كشاورزان كرده ايم.
اما رييس نظام صنفي كشاورزي و منابع طبيعي كردستان در اين باره مي گويد: بايد از شيوه هاي ديگري براي آموزش استفاده شود و بجاي صدا و سيما، جهاد كشاورزي يك همايش در اين زمينه با دعوت از نمايندگان كشاورزان برگزار كند، و سپس از طريق جزوه ، آموزش هاي لازم را در روستاها توزيع كند،چرا كه بسياري از كشاورزان وقت كمي را به تماشاي تلويزيون اختصاص مي دهند.
به گفته عبدا... فرجي، با توجه به اهميت كشاورزي، دولت بايد اعتبارات بيشتري براي حمايت از كشاورز در نظر بگيرد.
وي افزود: بهره وري بالا تنها از طريق آموزش عملي نمي شود، وقتي كه كود لازم در اختيار كشاورز قرار نمي گيرد، و استفاده از تكنولوژي نيز هزينه سنگيني دارد، عملكرد بهتر از حالت فعلي نخواهد شد.
از سوي ديگر نبايد فراموش كرد كه بخش زيادي از كشاورزان منطقه مقدار كمي زمين براي كشت در اختيار دارند و تعيين قيمت مناسب خريد گندم مي تواند انگيزه اي در آنها براي كشت ايجاد كند.
از آنجا كه افزايش بهره وري نيز نياز به يك پروسه زماني و هماهنگي اعمال مختلفي دارد، در اين مدت كشاورز انگيزه اي براي كشت و حتي پيروي از راه هاي افزايش بهره وري خواهد داشت.
فرجي، با انتقاد از اينكه كشاورز در هيچ تصميم گيري كه مستقيم با وي و كار وي در ارتباط است دخالت داده نمي شود، گفت: بخش كشاورزي هيچ نقشي در قيمت گذاري ندارد.
وي با بيان اينكه در واقع براي كشاورز تصميم مي گيرند، افزود: پل ارتباطي ميان كشاورز و دولت وجود ندارد و آنها نمي توانند خواسته هاي خود را به دولت انتقال دهند.
به گفته وي بايد در كنار تعيين قيمت گندم، قيمت اجاره كمباين، حمل و نقل و ساير هزينه ها در بخش كشاورزي نيز مشخص شود.
از گفته هاي رييس نظام صنفي كشاورزي و منابع طبيعي كردستان مشخص مي شود كه تنها قيمت گندم خريداري شده از كشاورز مشخص است و ساير بخش ها كه هزينه هاي گوناگوني را بر كشاورز تحميل مي كنند و نقش مستقيمي هم در هزينه تمام شده گندم دارند، بطور كامل آزاد گذاشته شده است.
برخي كارشناسان بر اين باورند هر چه قيمت خريد گندم افزايش يابد، هزينه ساير بخش ها نيز افزايش ، و هزينه توليد گندم را افزايش مي دهد، بنابراين ضروري است كه قيمت ساير بخش ها كه بر روي هزينه توليد گندم تاثير دارند نيز كنترل شوند.
قيمت جديد خريد گندم توسط دولت ۱۰هزار و ۵۰۰ريال براي هر كيلوگرم تعيين شده، كه كشاورزان اين مبلغ را كم مي دانند.
اما مديركل غله استان كردستان در اين مورد مي گويد: قيمت فعلي خريد گندم از كشاورزان دو هزار و۵۰۰ ريال از قيمت جهاني گرانتر است.
صالحي مي افزايد: در كنار اين قيمت دولت بايد دسترسي به كود، امكانات و تكنولوژي را براي كشاورزان آسان كند.
مدير امور زراعت جهاد كشاورزي كردستان نيز با اشاره به قيمت هشت هزار ريالي هر كيلوگرم گندم كه تاكنون خريداري مي شد، قيمت تعيين شده را كارشناسي مي داند و مي گويد: هزينه توليد گندم ديم پنج هزار و ۵۲۰ ريال براي هر كيلوگرم و گندم آبي نيز با احتساب اجاره زمين شش هزار و ۵۴۰ ريال براي هر كيلو گرم برآورد شده، بنابراين قيمت تعيين شده بيشتر از هزينه هاي توليد يك كيلوگرم گندم است.
مديريت توليد و افزايش بهره وري نيز در اين ميان نقش مهمي در افزايش سود كشاورز دارد، بسياري از كشاورزان پس از برداشت محصول، تا تير سال بعد به سراغ زمين خود نمي روند، مسلم است در شرايطي كه زمين نياز به مراقبت مختلف دارد، در صورت نبود اين مراقبت ها، ميزان توليد آن كاهش مي يابد.
در كنار اين تدابير، نبايد فراموش كرد كه محصول كشاورزي براي افزايش بهره وري نياز به كود دارد، و در حالي كه به گفته كشاورزان اين روزها سهميه كود مشخص شده نيز قابل تهيه نيست نمي توان انتظار داشت كه ميزان توليد در هكتار افزايش يابد.
با توجه به اينكه كشاورزان پيشتر كود لازم را دريافت مي كردند، كم شدن ميزان كود دهي به زمين، بر ميزان توليد تاثير مي گذارد.
مولودي، مدير زراعت جهاد كشاورزي كردستان دليل كمبود كود را مرتبط با مشكلات واردات مي داند و مي گويد: بخشي از كود را دولت وارد، و بخشي نيز از طريق پتروشيمي و در داخل كشور تامين مي شود.
از يك ميليون و ۱۰۰ هزار هكتار زمين كشاورزي استان كردستان، يك ميليون هكتار به شيوه ديم كشت مي شود و تنها ۱۰۰ هزار هكتار آن به شكل آبي كشت مي شود.
كشت ديم با توجه به اينكه به ميزان بارش بستگي دارد، هر سال با كم و زياد شدن بارش ها، ميزان توليد آن نيز كاهش يا افزايش مي يابد و افزايش بهره وري در آن نيز با دشواري خاص همراه است.
با توجه به امكانات موجود و شرايط كشت استان كردستان، دولت در درجه نخست به جاي تقبل هزينه ها در خريد گندم، بايد اولويت را به افزايش بهره وري برداشت گندم از طريق آموزش، افزايش دسترسي كشاورزان به كود و ديگر امكانات لازم بدهد، و از سوي ديگر براي اينكه كشاورز كه زحمت اصلي را براي توليد گندم مي كشد، سود كننده اول باشد، ديگر قيمت هايي كه بر قيمت نهايي گندم اثرگذاري دارند را كنترل كند.