حذف دست دلالان

رئیس نظام صنفی کشاورزی کردستان: نظام صنفی کشاورزی دست واسطه‌گران را قطع می‌کند -آکا

رئیس نظام صنفی کشاورزی کردستان گفت: نظام صنفی کشاورزی در راستای قطع کردن دست واسطه‌گران گام برمی‌دارد.عبدالله فرجی در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در سنندج اظهار کرد: کشاورزان از اقشار زحمتکش جامعه‌بودهوباکمترینامکاناتدرراستایتولیدوتامینموادغذاییمشغولبهفعالیتهستند.

وی تصریح کرد: با وجود تمامی خدماتی که دولت و متولیان بخش کشاورزی برای ارتقای این بخش انجام دادند هنوز مشکلات و موانع زیادی در سر راه تولید محصولات کشاورزی وجود دارد.

وی رفع موانع و مشکلات کشاورزان را مستلزم مشارکت مردم دانست و ادامه داد: پیش شرط لازم برای توسعه پایدار استفاده از منابع انسانی است.

رئیس نظام صنفی کشاورزی کردستان تصریح کرد: نظام صنفی کشاورزی به عنوان ابزاری کارآمد همانند پل ارتباطی بین مسئولان و کشاورزان عمل می‌کند تا نقطه عطفی بین مشارکت جمعی باشد.

فرجی با بیان اینکه نظام صنفی کشاورزی تشکلی قانونی و غیرانتفاعی است،اضافهکرد: ایننظامدرراستایسازماندهی،ساماندهی و هویت بخشیدن به کشاورزان و همچنین حذف دست واسطه‌گران و دلالان گام بر می‌دارد.

وی خاطرنشان کرد: این نظام برای بیش از 214 شغل در زیربخش‌های مختلف کشاورزی پروانه صادر می‌کند که طبق قانون این پروانه دارای اعتبار و قابل ارائه به تمامی ادارات و موسسات بانکی است.

این مسئولبابیاناینکهرعایتقانونبایدهموارهدراولویتتمامیکارهاواقداماتمسئولانومردمباشد،اظهارکرد: انتظارداریمتمامیمسئولانپروانهنظامصنفیکشاورزیرابهرسمیتبشناسندرئیس نظام صنفی کشاورزی کردستان اقتصاد موفق را مستلزم احترام به ارزش‌ها خواند و اضافه کرد: هر اقتصاد قدرتمندی باید روندی رو به رشد داشته باشد و در این راستا باید روش‌های سنتی و کم‌بازده کنار گذاشته شود و به شیوه‌های مدرن و جدید پرداخته شود.

فرجی خاطرنشان کرد: پیشرفت و توسعه تکنولوژی در هر کشوری بدون تامین غذا و توجه ویژه به کشاورزی ممکن نیست.

وی ادامه داد: کشاورزانی که برای تولید محصولات ضروری و اساسی ساعت‌ها در زیر نور آفتاب کار و فعالیت می‌کنند، شایسته نیست که از بیمه تامین اجتماعی محروم باشند.رئیس نظام صنفی کشاورزی کردستان در پایان از دولت تدبیر و امید خواست که نگاه ویژه‌تری به قشر کشاورز داشته باشند.