مقدمات برگزاری جشنواره بز مرخز

در تاریخ 1396/6/8 در رابطه با جشنواره بز مرخز که در تاریخ 96/6/20 در رایطه با جشنواره بز مرخز که در تاریخ 96/6/20 برگزار میشود جلسه ای در مدیریت جهاد کشاورزی با حضور معاونت محترم جهاد کشاورزی جناب آقای رزگار فرجی مسئول امور دام جناب آقای رفاعی، اداره ترویج جناب آقای محمدزاده، مکانیزاسیون جناب آقای احسنی، جناب آقای خلیلی از سازمان تعاون، جنا ب آقای صادقی از دامپزشکی، انجمن پاژین و عبداله فرجی از نظام صنفی کشاورزی در راستای نحوه برگزاری ارائه پیشنهادات، راهکارها و... برگزار شد.ضمن بحث و تبادل نظر مقرر گردید که در اولین فرصت اکیپی متشکل از دامپزشکی، جهادکشاورزی منابع طبیعی، نظام صنفی ضمن بازدید از پرورش دهندگان به بررسی و جمع بندی مسائل و تشکلات و ارائه در جشنواره بپردازند.